Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 1.2.1 Modernizacja gospodarstw rolnych

Dotacja dla osób fizycznych i prawnych oraz spółek osobowych prowadzących działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, przeznaczona na projekty inwestycyjne prowadzące do modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej.

Nabory wniosków na tę dotację zostały zakończone. Oczekujemy na nowe dotacje 2014-2020.


Kwota dotacji

MIN. 20 tys. ZŁ
max. 300 tys. ZŁ

Maksymalna wielkość dotacji

40-70 %
Wykres
Poziom dofinansowania, jaką może otrzymać z ARiMR beneficjent, waha się od 40% do 70% kosztów poniesionych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych.
Zobacz szczegółowe informacje dotyczące tej dotacji [ » ]
jestem zainteresowany

Jeżeli zainteresowała Cię ta dotacja, kliknij i wypełnij krótki formularz, a następnie czekaj na kontakt ze strony współpracujących z nami doradców unijnych. Twój formularz zostanie przesłany do tych z naszych doradców, którzy specjalizują się w dotacji, o której właśnie czytasz. To ważne: podaj możliwie dużo informacji, aby doradcy mogli łatwiej podjąć decyzję o kontakcie z Tobą. To Twoja szansa na fachową pomoc!

PROW 1.2.1 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Kto może otrzymać dotację?

Osoby fizyczne i prawne lub spółki osobowe prowadzące działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Dopuszcza się składanie jednego wniosku o dofinansowanie przez kilku rolników.

Na jakie projekty?

Inwestycyjne prowadzące do modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej

Co można sfinansować?

• Koszty budowy, przebudowy, modernizacji
• Zakup maszyn i urządzeń
• Zakup instalacji pro środowiskowych
• Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

Rodzaj Projektów:


Dofinansowane mogą być projekty polegające na:
- budowie, przebudowie, remoncie połączonych z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowania produktów do sprzedaży oraz sprzedaży bezpośredniej, itd.
- zakupie lub instalacji maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowania produktów rolnych do sprzedaży, sprzedaży bezpośredniej, itp.
- zakładaniu lub wyposażeniu sadów czy plantacji wieloletnich (za wyjątkiem zakładania plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz roślin na cele energetyczne)
- zakupie sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu prowadzonej działalności rolniczej, w tym również programów księgowych.


Beneficjenci, czyli kogo to dotyczy:


O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne i prawne oraz spółki osobowe, które prowadzą działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Osoba fizyczna musi być pełnoletnia i nie może osiągnąć wieku emerytalnego. Ważne jest również to, aby beneficjent posiadał doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Dopuszcza się składanie jednego wniosku o dofinansowanie przez kilku rolników.

Wielkość i intensywność dofinansowania:


1. W ramach tej dotacji można uzyskać maksymalnie 300 tys. zł dofinansowania, przy czym kwota minimalna kosztów kwalifikowanych musi być wyższa niż 20 tys. zł. Dolny limit wydatków nie dotyczy inwestycji obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa w urządzenia do składowania nawozów naturalnych lub też inwestycji związanych z dostosowaniem do norm wspólnotowych.
2. Intensywność dofinansowania wynosi 40% wydatków, które kwalifikują się do objęcia pomocą.
3. W przypadku kiedy projekt realizowany będzie przez osobę fizyczną, która w dniu składania wniosku nie ma ukończonego 40 roku życia dofinansowanie wzrasta o 10% i wynosi 50 punktów procentowych.
4. Maksymalny poziom wsparcia, który można otrzymać na gospodarstwo, wynosi 300 tys. złotych. Poziom dofinansowania waha się od 40% do 70% kosztów poniesionych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i zależy od wieku beneficjenta, położenia jego gospodarstwa oraz rodzaju przedsięwzięcia. Na maksymalny, 70% zwrot kosztów poniesionych na modernizację gospodarstw rolnych, mogą liczyć osoby wspólnie składające wniosek o przyznanie pomocy na inwestycje dotyczące restrukturyzacji produkcji mleczarskiej na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, z których żadna w dniu jego złożenia nie ukończyła 40 roku życia.

Wydatki kwalifikowane, czyli co można sfinansować:

• Koszty budowy, przebudowy, remontu, modernizacji budynków i budowli
• Zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia
• Koszty założenia i wyposażenia sadów i plantacji wieloletnich (np. sadzonki, urządzenia, ogrodzenie terenu)
• Zakup wyposażenia pastwisk lub wybiegów dla zwierząt
• Zakup instalacji służącej ochronie środowiska
• Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
• Raty leasingu
• Koszty ogólne (np. przygotowanie dokumentacji technicznej, patenty, licencje)

Kiedy, gdzie i jak składać wniosek?


Wniosek należy wypełnić w generatorze wniosków, wydrukować, podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aplikację można złożyć osobiście, przez upoważnioną osobę lub listem poleconym.
Wniosek o przyznanie pomocy może być również złożony osobiście albo przez upoważnioną do tego osobę za pośrednictwem biura powiatowego Agencji. Biuro powiatowe przekaże wniosek niezwłocznie do właściwego oddziału regionalnego Agencji.

Pod numerem telefonu 0 800 38-00-84, w godzinach od 7.00 do 21.00 przez siedem dni
tygodnia, wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać bezpłatnie informacje o PROW 2007 –
2013.

Szczegółowe informacje na temat PROW 2007-2013 znajdują się na stronach internetowych:

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
http://www.minrol.gov.pl/

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/

 


Do góry
jestem zainteresowany

Jeżeli zainteresowała Cię ta dotacja, kliknij i wypełnij krótki formularz, a następnie czekaj na kontakt ze strony współpracujących z nami doradców unijnych. Twój formularz zostanie przesłany do tych z naszych doradców, którzy specjalizują się w dotacji, o której właśnie czytasz. To ważne: podaj możliwie dużo informacji, aby doradcy mogli łatwiej podjąć decyzję o kontakcie z Tobą. To Twoja szansa na fachową pomoc!

Jeśli to nie jest dotacja, której poszukujesz [ « ] znajdź inną dotację

Podaj swój adres e-mail, a będziemy przesyłać Ci informacje o tej dotacji. Bądź na bieżąco z terminami naborów i innymi ważnymi informacjami. Nie chcemy przesyłać Ci niepotrzebnych wiadomości o wszystkich dotacjach, dlatego aby otrzymywać informacje jeszcze o innych wybranych dotacjach zapisz się na stronach im poświęconych.

Dokładamy wszelkich starań, by treści publikowane na naszych stronach były poprawne i aktualne. Jeśli mimo to zauważyłeś błąd - prosimy o jego zgłoszenie. Dziękujemy!