Pojęcia związane z dotacjami unijnymi

Słownik dla przedsiębiorców
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
 • Sieci transeuropejskie TEN (Trans European Networks)
  sieć infrastruktury obejmująca połączenia transportowe (TEN-T), energetyczne (TEN-E) i telekomunikacyjne w ramach Unii Europejskiej
 • Strategia Lizbońska
  program społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej, który ma na celu stworzenie do 2010 r. na terytorium Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, opartej na wiedzy, zdolnej do długotrwałego rozwoju, tworzącej większą liczbę lepszych miejsc pracy oraz charakteryzującej się większą spójnością społeczną
 • SWOT
  Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia). Metoda pozwalająca przeanalizować atuty i słabości analizowanego podmiotu, wobec szans i zagrożeń stwarzanych przez otoczenie.
 • SWW
  Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla Spójności Gospodarczej, Społecznej i Terytorialnej na lata 2007-2013 [Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności (2006/702/WE)] (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L291 z 21.10.2006).
 • Synergia
  współdziałanie, kooperacja czynników, skuteczniejsza niż suma ich oddzielnych działań
Dokładamy wszelkich starań, by treści publikowane na naszych stronach były poprawne i aktualne. Jeśli mimo to zauważyłeś błąd - prosimy o jego zgłoszenie. Dziękujemy!