Pojęcia związane z dotacjami unijnymi

Słownik dla przedsiębiorców
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
 • Region
  jednostka terytorialna, posiadająca reprezentację polityczną pochodzącą z wyboru, wspólnotę interesów gospodarczych oraz więź społeczną opartą na poczuciu wspólnej tożsamości, bezpośrednio podporządkowana szczeblowi centralnemu
 • Regionalny Program Operacyjny (RPO)
  program przygotowany i zarządzany przez zarząd województwa, służący realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej Strategii Spójności), składający się ze spójnego zestawienia osi priorytetowych operacyjnych prowadzących do podniesienia konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju danego regionu
 • Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIP)
  system informatyczny umożliwiający pozyskiwanie, zarządzanie i analizowanie dużych zbiorów danych przestrzennych opisanych atrybutami. System Informacji Przestrzennej (SIP), nazywany również GIS (Geographic Information System), to jak najszerzej pojęty zbiór informacji o obiektach znajdujących się pod, na oraz nad powierzchnią ziemi, odwzorowanych w geodezyjnym układzie współrzędnych
 • Regionalny system osadniczy
  sieć ośrodków osadniczych powiązanych wzajemnie, integrujących się z największym miastem – stolicą regionu, umożliwiających racjonalną obsługę obywateli, tworzących wyraźnie wyodrębniony w strukturze przestrzennej kraju obszar funkcjonalno-społecznogospodarczy
 • Rewitalizacja
  działania prowadzone w ramach zarządzanych przez sektor publiczny programów i projektów na przestrzeniach zurbanizowanych, terenach poprzemysłowych i pomilitarnych, prowadzące do poprawy warunków życia, ochrony i zachowania zasobów oraz nadania im nowych funkcji ekonomicznych i społecznych
 • Rezultaty
  bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia programu lub projektu u beneficjentów pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia
 • RIF
  Regionalna Instytucja Finansująca
 • Rozwój regionalny
  wzrost potencjału gospodarczego regionów oraz trwała poprawa ich konkurencyjności i poziomu życia mieszkańców, co przyczynia się do rozwoju społecznego i gospodarczego kraju
 • Rozwój zrównoważony
  rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń
Dokładamy wszelkich starań, by treści publikowane na naszych stronach były poprawne i aktualne. Jeśli mimo to zauważyłeś błąd - prosimy o jego zgłoszenie. Dziękujemy!