Pojęcia związane z dotacjami unijnymi

Słownik dla przedsiębiorców
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
 • PFRON
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Początek okresu kwalifikowalności
  data stanowiąca punkt wyjścia do kwalifikowania wydatków do współfinansowania z funduszy pomocowych. Data ta odnosi się do płatności dokonywanych przez beneficjentów końcowych/beneficjentów
 • POIG
  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Program został zakończony - dotacje z tego programu już nie będą dostępne.
 • POIiŚ
  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • POIR
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  Osie priorytetowe POIR:
  I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
  II. Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R
  III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
  IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
  V. Pomoc techniczna
 • POKL
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Pomoc publiczna
  wsparcie spełniające wszystkie kryteria, o których mowa w art. 87 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (opubl.: Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późniejszymi zmianami).
 • POPT 2007-2013
  Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • POŚ
  Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • prace rozwojowe
  Prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
 • Program operacyjny
  dokument złożony przez państwo członkowskie i przyjęty przez Komisję Europejską jako część Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, określający strategię rozwoju, wraz ze spójnym zestawem osi priorytetowych, do osiągnięcia których będzie się dążyć za pomocą funduszu lub jak w przypadku celu konwergencja – Funduszu Spójności i EFRR
 • projekt wzorniczy
  opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych wyrobu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu
 • Projekty systemowe
  polegają na dofinansowaniu ze środków programu operacyjnego zadań publicznych realizowanych przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. W ramach projektów systemowych prowadzone są m.in. badania zapotrzebowania na szkolenia, badania trendów na rynku pracy, działania promujące wiedzę o innowacjach, uświadamiające potrzebę kształcenia przez całe życie czy testujące nowe rozwiązania w zakresie szkoleń
 • Prototyp
  Urządzenie, obwód lub program zaprojektowany i zbudowany w celu zademonstrowania zdolności do budowy urządzenia docelowego. Służy jako wzorzec doświadczalny, odtwarzający pełny zakres funkcjonalny wyrobu w celu weryfikacji poprawności opracowań teoretycznych dla danej konstrukcji.
 • PROW
  Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Dokładamy wszelkich starań, by treści publikowane na naszych stronach były poprawne i aktualne. Jeśli mimo to zauważyłeś błąd - prosimy o jego zgłoszenie. Dziękujemy!