Pojęcia związane z dotacjami unijnymi

Słownik dla przedsiębiorców
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
 • Obszar metropolitalny
  obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju
 • Obszar wsparcia EFS
  Rozporządzenie Rady i Parlamentu w sprawie EFS określa priorytety EFS w ramach tzw. pięciu obszarów wsparcia. Określają one cele szczegółowe funduszu – zakres działań mogących otrzymać wsparcie z jego środków. Obejmują one: - aktywną politykę rynku pracy - przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego - kształcenie ustawiczne - doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój przedsiębiorczości - równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
 • Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ)
  badanie polegające na określeniu, opisie i ocenie: - bezpośrednich i pośrednich skutków danego przedsięwzięcia dla człowieka oraz komponentów środowiska przyrodniczego (fauny, flory, wód, gleb, powietrza, klimatu, krajobrazu) - oddziaływania między tymi elementami - dóbr materialnych i dziedzictwa kultury Ocena wpływu na środowisko powinna być wykonana zgodnie z prawem polskim i odpowiednimi dyrektywami UE, dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego
 • Odnawialne źródła energii (OZE)
  źródła energii, których zasoby same się odnawiają i z tego powodu są praktycznie niewyczerpalne (np. energia spadku wody, energia słoneczna, energia wiatru, biomasy, pływów morskich, energia geotermiczna).
 • Okres programowania
  wieloletni okres, na który zaplanowany jest budżet wspólnoty europejskiej
 • Oś priorytetowa
  jedna z osi priorytetowych strategii ujętej w programie operacyjnym, rozumianym jako grupa działań wzajemnie powiązanych, realizujących mierzalne cele szczegółowe
Dokładamy wszelkich starań, by treści publikowane na naszych stronach były poprawne i aktualne. Jeśli mimo to zauważyłeś błąd - prosimy o jego zgłoszenie. Dziękujemy!