Pojęcia związane z dotacjami unijnymi

Słownik dla przedsiębiorców
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
  • Modernizacja obiektu budowlanego
    przebudowa oraz taka rozbudowa lub nadbudowa obiektu budowlanego, która podnosi standard obiektu i nie polega wyłącznie na odtworzeniu stanu pierwotnego
  • Monitorowanie efektów wdrażania
    monitorowanie postępu realizacji programów i projektów poprzez system wskaźników określonych w dokumentach programowych
  • MŚP
    mikroprzedsiębiorstwa, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12.01.2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33 z późniejszymi zmianami; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 8, t. 2, str. 141 z późniejszymi zmianami).
Dokładamy wszelkich starań, by treści publikowane na naszych stronach były poprawne i aktualne. Jeśli mimo to zauważyłeś błąd - prosimy o jego zgłoszenie. Dziękujemy!