Pojęcia związane z dotacjami unijnymi

Słownik dla przedsiębiorców
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
 • KE
  Komisja Europejska
 • Klaster gospodarczy
  geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, zakładów działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych).
 • Know-how
  z ang. „wiedzieć jak”, zbiór informacji, wiedza dotycząca nowych technologii, nowych sposobów produkcji, zarządzania etc.
 • Komitet Monitorujący
  podmiot, o którym mowa w art. 63 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, powoływany w celu monitorowania skuteczności i realizacji programu operacyjnego w sposób i na zasadach określonych w art. 36 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 • Końcowa data kwalifikowania wydatków
  data określona w decyzji przyznającej środki z funduszy i odnosząca się do płatności dokonanych przez beneficjentów końcowych/beneficjentów
 • Konkurencyjność regionu
  zespół cech decydujących o atrakcyjności regionu jako miejsca lokalizacji inwestycji lub miejsca zamieszkania
 • Kontrakt wojewódzki
  umowa o dofinansowanie programu operacyjnego zawierana przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zarządem województwa, w zakresie i na warunkach określonych przez Radę Ministrów, zgodnie z art. 5 pkt 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 • Koszty kwalifikowane
  ogół kosztów, które kwalifikują się do refundacji ze środków funduszy strukturalnych, poniesionych w trakcie realizacji projektów oraz w trakcie wdrażania, zarządzania i monitorowania programów
 • Koszty ogólne
  Koszty, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego produktu lub usługi. Do tej kategorii kosztów m.in. opłaty czynszowe, koszty administracyjne, koszty zarządzania projektem, opłaty za energię, ogrzewanie. Często określane są limity, odnośnie wysokości wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach kosztów ogólnych, na które należy zwrócić uwagę przy ustalaniu założeń finansowych projektu.
 • Kryteria wyboru projektów
  określony zestaw wymogów formalnych i merytorycznych, które muszą spełnić projekty aby uzyskać dofinansowanie ze środków pomocowych
 • Kwalifikowalność wydatków
  kryteria dotyczące wydatków ponoszonych w trakcie realizacji projektu oraz wdrażania i monitorowania programu, których spełnienie warunkuje otrzymanie refundacji ich części ze środków funduszy strukturalnych
Dokładamy wszelkich starań, by treści publikowane na naszych stronach były poprawne i aktualne. Jeśli mimo to zauważyłeś błąd - prosimy o jego zgłoszenie. Dziękujemy!