Pojęcia związane z dotacjami unijnymi

Słownik dla przedsiębiorców
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
 • E-learning
  nauczanie na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu
 • e-usługa
  Usługa świadczona automatycznie za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji, bez znaczącego udziału człowieka po stronie usługodawcy. Występuje szereg wyjątków, np.: usługi hostingu lub usługi polegające na handlowym obrocie produktami nie są e-usługami.
 • Efektywność wykorzystania środków
  kryterium ewaluacyjne porównujące wielkość nakładów na rzecz realizacji programu (np. finansowych, administracyjnych, ludzkich) z rzeczywistymi osiągnięciami programu na poziomie produktu, rezultatu lub oddziaływania.
 • Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego (EPRP)
  studium perspektyw rozwoju i zagospodarowania terytorium Unii Europejskiej, sporządzone przy szerokim udziale państw członkowskich, obejmujący także obszar krajów stowarzyszonych. Dokument ten nie ma charakteru obligatoryjnego, jednak pełni ważną rolę opiniotwórczą w sferach administracji i biznesu
 • Europejska Współpraca Terytorialna (EWT)
  jeden z celów polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2007-2013, którego realizacja wspierana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stanowi kontynuację Inicjatywy Wspólnotowej INTRREG III wdrażanej w okresie programowania 2004-2006
 • Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
  bank powołany na mocy Traktatu Rzymskiego mający służyć finansowaniu rozwoju gospodarczego wspólnoty. Podstawowym zadaniem EBI jest równoważenie i stabilizacja wspólnego rynku poprzez udzielanie pożyczek i gwarancji kredytów, przyznawanych przez inne banki, które następnie są wykorzystywane we wszystkich sektorach gospodarczych (przede wszystkim w telekomunikacji, transporcie, przemyśle, energetyce oraz ochronie środowiska)
 • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)
  międzynarodowa organizacja finansowa z siedzibą w Londynie, utworzona w 1991 roku, skupiająca ok. 50 państw. Celem EBOR jest finansowe wspieranie przemian gospodarczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (także w państwach byłego ZSRR). Warunkiem udzielenia pomocy jest rozwój demokracji i poszanowanie praw człowieka w danym państwie. Kredyty EBOR mogą być przekazane zarówno rządom, jak i podmiotom prywatnym
 • Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)
  instytucja powołana w 1994 roku w celu służenia pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP). Jego większościowym udziałowcem jest Europejski Bank Inwestycyjny. Bank wraz z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym tworzą Grupę EBI
 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
  jeden z funduszy, determinujący politykę UE odnośnie obszarów wiejskich na lata 2007-2013, którego celem będzie wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
  jeden z funduszy strukturalnych, którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii Europejskiej. EFRR współfinansuje realizację celów 1, 2 i 3 polityki spójności UE. W szczególności fundusz ten udziela wsparcia inwestycjom produkcyjnym, rozwojowi infrastruktury, lokalnym inicjatywom rozwojowym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom
 • Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
  fundusz strukturalny, który służy osiągnięciu spójności gospodarczej i społecznej oraz wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej poprzez finansowanie działań w ramach pięciu obszarów wsparcia: aktywna polityka rynku pracy, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, kształcenie ustawiczne, adaptacyjność i rozwój przedsiębiorczości, wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy
 • Eutrofizacja
  wzbogacanie się zbiorników wodnych w substancje odżywcze – pierwiastki biogenne, głównie azot i fosfor, a także potas i sód, powodujące nadmierną produkcję biomasy glonów, co objawia się tzw. zakwitem glonów
 • Ewaluacja (ocena) programu
  oszacowanie oddziaływania pomocy strukturalnej wspólnoty w odniesieniu do celów oraz analiza jej wpływu na specyficzne problemy strukturalne
 • EWT
  Europejska Współpraca Terytorialna – jeden z celów polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2007-2013, którego realizacja wspierana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stanowi kontynuację Inicjatywy Wspólnotowej INTRREG III wdrażanej w okresie programowania 2004-2006.
Dokładamy wszelkich starań, by treści publikowane na naszych stronach były poprawne i aktualne. Jeśli mimo to zauważyłeś błąd - prosimy o jego zgłoszenie. Dziękujemy!