Pojęcia związane z dotacjami unijnymi

Słownik dla przedsiębiorców
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
 • Cel horyzontalny
  jest wyznaczony dla wszystkich projektów realizowanych w ramach jednego programu
 • Cele
  określenie w fazie wstępnej przygotowania projektu planowanych efektów, jakie ma przynieść dane działanie o charakterze publicznym.
 • Cele polityki spójności
  cele służące osiągnięciu spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej. W latach 2007 – 2013 są to: - cel 1 – konwergencja, - cel 2 – konkurencyjność i zatrudnienie, - cel 3 – europejska współpraca terytorialna.
 • Centra zaawansowanych technologii
  konsorcja naukowe, składające się z jednostek naukowych prowadzących badania o uznanym poziomie światowym oraz z innych podmiotów, działających na rzecz badań naukowych i prac rozwojowych, rozwoju innowacji i wdrożeń.
 • Certyfikacja wydatków
  weryfikacja formalna, merytoryczna i finansowa wniosków o płatność, przeprowadzana przez instytucje uczestniczące we wdrażaniu Programu, kończona poświadczeniem, iż deklaracje wydatków przedstawianych Komisji są właściwe. Certyfikacja jest potwierdzeniem sprawdzenia wydatków pod względem zgodności z umową, zasadami Programu i Uzupełnieniem Programu, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz kwalifikowalności poniesionych wydatków ujętych we wniosku.
 • Cross-financing (zasada elastycznego, krzyżowego finansowania)
  zasada mająca na celu ułatwienie wdrażania jednofunduszowych programów operacyjnych, polegająca na finansowaniu działań, które należą do obszaru interwencji innego funduszu strukturalnego, zgodnie z art. 34 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Zasada ta stosuje się jedynie do działań, które są zarówno niezbędne dla pomyślnej realizacji projektu lub grupy projektów, jak i bezpośrednio powiązane z projektem lub grupą projektów. Udział środków możliwych do objęcia zasadą jest ograniczony do 10% na poziomie osi priorytetowej.
Dokładamy wszelkich starań, by treści publikowane na naszych stronach były poprawne i aktualne. Jeśli mimo to zauważyłeś błąd - prosimy o jego zgłoszenie. Dziękujemy!