Pojęcia związane z dotacjami unijnymi

Słownik dla przedsiębiorców
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
 • B+R
  badania (B) + rozwój (R), działalność badawczo-rozwojowa służąca zmniejszaniu różnic technologicznych między regionami i tworzeniu lepszych warunków równej konkurencji.
 • B2B
  Ogół relacji między firmą a partnerami, pośrednikami, dostawcami, dystrybutorami. Mogą one dotyczyć np. przygotowania ofert, przygotowania i potwierdzania zamówień, dokonywania płatności, realizacji transakcji czy wystawiania dokumentów.
 • badania przemysłowe
  Badania przemysłowe oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.
 • BAT (Best Available Techniques)
  najlepsze dostępne metody – najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość, z tym że pojęcie: - “technika” oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana, - “dostępne techniki” oznacza techniki o takim stopniu rozwoju, który umożliwia ich praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów inwestycyjnych i korzyści dla środowiska, a które to techniki prowadzący daną działalność może uzyskać, - “najlepsza technika” oznacza najbardziej efektywną technikę w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości.
 • Beneficjent
  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowe z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu
 • Biomasa
  podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich.
 • Business process offshoring
  sektor usług, w którym międzynarodowe koncerny zlecają realizację wybranych działań wspierających przedsiębiorstwo tańszym firmom zagranicznym w celu redukcji kosztów, np. usługi księgowo-finansowe (back-office), usługi typu call-centers.
Dokładamy wszelkich starań, by treści publikowane na naszych stronach były poprawne i aktualne. Jeśli mimo to zauważyłeś błąd - prosimy o jego zgłoszenie. Dziękujemy!